:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ ตามโครงการช่วยเหลือสนับสนุนการเบิกจ่ายเงินง
วัน เวลา ส่ง 02 ม.ค. 256214:46:54
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๐๓/ว ๑๖๐๗ ลว. ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๑
เรียน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1