:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการภายในจังหวัดหนองบั
วัน เวลา ส่ง 02 ม.ค. 256216:51:31
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๐๓/ว ๐๐๐๗ ลว. ๒ ม.ค. ๒๕๖๒
เรียน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู / ประธานสภาหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู / ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1