:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง อความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ภาคบริการภายในจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำเดือนม
วัน เวลา ส่ง 02 ม.ค. 256216:58:03
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๐๓/ว ๐๐๐๘ ลว. ๒ ม.ค.๒๕๖๒
เรียน สถิติจังหวัดฯ / แรงงานจังหวัดฯ / พาณิชย์จังหวัดฯ / จัดหางานจังหวัดฯ / ประกันสังคมจังหวัดฯ / ขนส่งจังหวัดฯ / สรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู / ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู / สรรพสามิตพื้นท่ีีหนองบัวลำภู / การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฯ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1