:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีการโอน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบ
วัน เวลา ส่ง 03 ม.ค. 256215:25:14
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๐๓/ว ๑๖๐๒ ลว. ๒๕ ธ.ค.๒๕๖๑
เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2