:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การกำหนดวันและวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน
วัน เวลา ส่ง 03 ม.ค. 256215:28:24
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๐๓/ว ๑๖๐๓ ลว. ๒๕ ธ.ค.๒๕๖๑
เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2