:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมการจัดกิจกรรมลานวัฒนธรรมวิถีลุ่มภูตามแนวทางศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
วัน เวลา ส่ง 03 ม.ค. 256217:46:50
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว 99
1.รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
2.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
3.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
4.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
5.พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
6.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
7.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
8.วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
9.แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
10.พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
11.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
12.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
13.นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
14.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
15.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
16.ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
17.ประธานเครือข่ายเกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัวลำภู
18.ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1