:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนแหล่งท่องเที่ยวบริเวณภูพานน้อย จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1/2562
วัน เวลา ส่ง 04 ม.ค. 256214:33:56
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว 19649
๑. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
๒. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
๓. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
๔. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
๕. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
๖. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
๗. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
๘. ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู
๙. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
๑๐. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
๑๑. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
๑๒. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1