:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์กรณีธนาคารยกเลิกการรับเช็คที่มีการแก้ไขข้อความ
วัน เวลา ส่ง 08 ม.ค. 256213:39:02
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๐๓/ว ๐๐๓๕ ลว. ๘ ม.ค. ๒๕๖๒
ส่วนราชการทุกส่วน

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1