:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมคณะกรรมการ ก.บ.จ.นภ. ครั้งที่ 4/2562
วัน เวลา ส่ง 11 ม.ค. 256210:38:14
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว 608
1. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
2. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
3. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
4. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู
5. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
6. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
7. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
8. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
9. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
10. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
11. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
12. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
13. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
14. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู
15. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
16. นายอำเภอนากลาง
17. นายอำเภอนาวัง
18. นายอำเภอสุวรรณคูหา
19. นายอำเภอโนนสัง
20. นายอำเภอศรีบุญเรือง   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1