:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ข้อเสนอแนะการตรวจติดตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ)
วัน เวลา ส่ง 11 ม.ค. 256211:43:38
จาก สนจ.(ศูนย์ดำรงธรรมฯ)
ที่ นภ 0017.1/ว598
หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
นายอำเภอทุกอำเภอ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1