:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "สักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดหนองบัวลำภู" ประจำปี ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม)
วัน เวลา ส่ง 11 ม.ค. 256213:56:04
จาก ปกครองจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๑๘.๑/ว ๕๐๓
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (นาย เวียงชัย แก้วพินิจ) , นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู , นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู , เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู , ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู , ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู , คลังจังหวัดหนองบัวลำภู , อุตสาหกรรมหนองบัวลำภู , พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู , วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู , ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู , ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู , ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู , พัฒนาชุมชนและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู , ประธานคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดหนองบัวลำภู , ประธานกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1