:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู
วัน เวลา ส่ง 11 ม.ค. 256215:23:48
จาก สนง.สาธารณสุขจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๓๒/๑๙๘๔๙
เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ
อ้างถึง หนังสือที่ทำการปกครองอำเภอนากลาง ที่ นภ ๐๔๑๘/๑๒๙
ลงวันวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒
หนังสือจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ นภ ๐๐๓๒/๑๙๘๔๗ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
หนังสือจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ นภ ๐๐๓๒/๑๙๘๔๘ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1