:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวัน เวลาจัดกิจกรรมลานวัฒนธรรมวิถีลุ่มภูตามแนวทางศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
วัน เวลา ส่ง 25 ม.ค. 256214:57:39
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว 1284
หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู นายกสมาคม/สโมสร/ปรานชมรมต่างๆ   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1