:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง เร่งรัดติดตามการจัดทำข้อมูลประกอบการยกร่างแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดหนองบัวลำภู
วัน เวลา ส่ง 25 ม.ค. 256215:28:07
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว 1307
1.ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดหนองบัวลำภู
2.ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
3.ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู
4.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
5.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
6.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
7.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
8.ผู้จัดการประปาสวนภูมิภาค สาขาหนองบัวลำภู
9.นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3