:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖
วัน เวลา ส่ง 25 ม.ค. 256216:12:02
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๐๓/๑๓๐๒ ลว. ๒๕ ม.ค.๒๕๖๒
หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกทุกส่วน

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1