:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุตรของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ฯ
วัน เวลา ส่ง 29 ม.ค. 256214:42:50
จาก สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)
ที่ มมท.(นภ.)12/2562
1.ประธานแม่บ้านมหาดไทย จ.นภ.
2. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
3. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
4. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
5. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
6. หน.สนง.ปภ.จ.นภ.
7. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
8. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู
9. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู
10. นายอำเภอทุกอำเภอ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1