:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง สรุปการประชุมชี้แจงเรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้
วัน เวลา ส่ง 29 ม.ค. 256215:09:33
จาก สำนักงานจังหวัด(บุคคล)
ที่ ด่วนที่สุด นภ 0017.5/ว 1426 ลว.29 ม.ค.2562
หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วนราชการ และนายอำเภอทุกอำเภอ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3