:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขต : TOR โครงการระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดหนองบัวลำภู
วัน เวลา ส่ง 29 ม.ค. 256215:46:08
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว1360
หัวหน้าสำนักงงาจังหวัดหนองบัวลำภู/พลังงานจังหวดหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู/เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดหนองบัวลำภู/โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1