:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมการประกวดผลงานจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒
วัน เวลา ส่ง 30 ม.ค. 256209:36:24
จาก สนง.สาธารณสุขจังหวัด
ที่ นภ 0032/1343
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู (ท)
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
คลังจังหวัดหนองบัวลำภู
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
นายอำเภอทุกอำเภอ
เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู
ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๒
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู
ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวลำภู
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
นายกล้าณรงค์ คนรู้ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล เพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1