:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก
วัน เวลา ส่ง 30 ม.ค. 256212:01:43
จาก สนจ.(ศูนย์ดำรงธรรมฯ)
ที่ นภ 0017.1/ว19494
หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ ห้วหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง และนายอำเภอทุกอำเภอ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1