:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง สรุปมติ - ข้อสั่งการที่สำคัญในการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่1/2561
วัน เวลา ส่ง 30 ม.ค. 256214:13:46
จาก สำนักงานจังหวัด(บุคคล)
ที่ นภ 0017.5/ว1551 ลว.30 ม.ค. 2562
หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย และนายอำเภอทุกอำเภอ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2