:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุม
วัน เวลา ส่ง 01 ก.พ. 256210:21:33
จาก สนง.เกษตรจังหวัด
ที่ ที่ นภ 0009/ว 265
1. เรียน คระกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief Of Operation) 2. เกษตรอำเภอทุกอำเภอ 3. ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 4. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 5. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3