:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐม
วัน เวลา ส่ง 01 ก.พ. 256214:11:45
จาก สำนักงานจังหวัด(บุคคล)
ที่ ด่วนที่สุด นภ 0017.5/ว 1568 ลว. 30 ม.ค.2562
หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคทุกส่วนราชการ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2