:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง แนวทางการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2562 และการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ
วัน เวลา ส่ง 01 ก.พ. 256214:18:41
จาก สำนักงานจังหวัด(บุคคล)
ที่ นภ0017.5/ว1716 ลว 1 ก.พ. 62
หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดส่วนภูมิภาค

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1