:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 12
วัน เวลา ส่ง 01 ก.พ. 256214:20:23
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว1605
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
2. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
3. ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดหนองบัวลำภู
4. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
5. รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู
6. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
7. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
8. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
9. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
10. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
11. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
12. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
13. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
14. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
15. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
16. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
17. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู
18. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
19. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
20. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
21. ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู
22. ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู
23. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
24. ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองบัวลำภู
25. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู
26. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวลำภู
27. ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองบัวลำภู
28. นายอำเภอทุกอำเภอ
29. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
30. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู
31. ผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักษาสามัคคีจำกัด (วิสาหกิจชุมชน)


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1