:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง คู่มือการจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการจัดทำบัญชี
วัน เวลา ส่ง 01 ก.พ. 256214:47:54
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๐๓/ว ๐๑๖๒ ลว. ๓๐ ม.ค.๒๕๖๒
ถึง สำนักงานส่งเริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1