:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการขันเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา จังหวัด
วัน เวลา ส่ง 01 ก.พ. 256215:34:38
จาก สนง.เกษตรจังหวัด
ที่ ด่วนที่สุด ว 1698
1. เรียน ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. เรียน ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 3. เรียน สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 4. เรียน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 5. เรียน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดหนองบัวลำภู 6. เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 7. เรียน ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 8. เรียน พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 9. เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 10. ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู 11. ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 12. เรียน ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จังหวัด 13. เรียน ประธานแปลงใหญ่ระดับจังหวัด 14. เรียน ผู้แทนสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย 15. เรียน ผู้แทนสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย 16. เรียน ผู้แทนสมาคมการค้าพืชไร่ 17. เรียน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2