:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค
วัน เวลา ส่ง 04 ก.พ. 256210:42:12
จาก สำนักงานจังหวัด(บุคคล)
ที่ นภ0017.5/ว1626ลว 31 มกราคม 2562
หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค จังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1