:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าบัตรเติมน้ำมันรถราชการและบัตรเครดิตราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิก
วัน เวลา ส่ง 04 ก.พ. 256212:08:58
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๐๓/ว ๐๑๘๓ ลว. ๓๑ ม.ค.๒๕๖๒
ส่วนราชการทุกส่วนราชการ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1