:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง สมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร "ก้าวสู่ระบบราชการ 4.0 อย่างยั่งยืน ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภา
วัน เวลา ส่ง 05 ก.พ. 256209:57:14
จาก สำนักงานจังหวัด(บุคคล)
ที่ นภ0017.5/ว041 ลว 5 ก.พ. 62
ส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วนราชการ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3