:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอมาตรการ ความเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
วัน เวลา ส่ง 05 ก.พ. 256210:39:17
จาก สำนักงานจังหวัด(บุคคล)
ที่ นภ0017.5/ว1828 ลว 5 ก.พ. 62
หัวหน้าส่วนประจำจังหวัดทุกส่วนราชการ และนายอำเภอทุกอำเภอ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1