:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การติดตามประเมินผลโครงการเกาตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง)
วัน เวลา ส่ง 05 ก.พ. 256214:42:49
จาก สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ที่ กษ 0224.นภ/ว85
เรียน 1.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 2.ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 3.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 4.สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 5.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 6.ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 7.ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 8.หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2