:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การโอนและส่งมอบทรัพย์สินโครงการตามแผนปฏฺิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
วัน เวลา ส่ง 06 ก.พ. 256215:00:48
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ0017.2/ว1671
นายอำเภอนากลาง/นายอำเภอนาวัง/ผอ.โครงการชลประทานหนองบัวลำภู/ผอ.ศูนย์ป่าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู/ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2