:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด ปี 2562
วัน เวลา ส่ง 07 ก.พ. 256210:00:01
จาก สนง.เกษตรจังหวัด
ที่ ที่ นภ 0009/ว 1866
1. เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
2. เรียน พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
3. เรียน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
4. เรียน พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
5. เรียน อุตสาหกรรมการจังหวัดหนองบัวลำภู
6. เรียน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2