:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องตรงกับแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ และรหัสบัญชีค่าใช้จ่าย
วัน เวลา ส่ง 07 ก.พ. 256212:15:53
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๐๓/ว ๐๒๑๐ ลว. ๖ ก.พ. ๒๕๖๒
ส่วนราชการทุกส่วนราชการ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1