:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญร่วมการลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพด
วัน เวลา ส่ง 08 ก.พ. 256209:18:29
จาก สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ที่ นภ 0006/ว1984
1.เรียนหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
2.เรียนเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
3.เรียนปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
4.เรียนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
5.เรียนผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู
6.เรียนประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
7.เรียนปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
8.เรียนผู้อำนวยการสถานที่พัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู
9.เรียนผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2