:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การรณรงค์ส่งเสริมเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยอัตลักษณ์ผ้าประจำจังหวัดหนองบัวลำภูและการแต่งกายประจำวัน
วัน เวลา ส่ง 08 ก.พ. 256215:19:28
จาก สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๓๑/ว ๑๖๗๙
หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองบัวลำภู,หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง,นายอำเภอทุกอำเภอ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู,นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู,ผู้บริหารองค์การภาคเอกชน,ภาคประชาสังคม,ภาคประชาชน,ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกแห่ง และคณะกรรมการพิจารณาอัตลักษณ์ผ้าประจำจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1