:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภุ (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 28/2561
วัน เวลา ส่ง 11 ก.พ. 256215:22:17
จาก สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ
ที่ นภ0014.3/ว1773 ลงวันที่ 4 ก.พ. 62
1.ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัด 2.ปลัดจังหวัด 3.นายอำเภอทุกอำเภอ 4.รองผู้อำนวยการรักษาความมั่งคงภายในจังหวัด(ท) 5.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 6.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน 7.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 8.ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู 9.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษ์จังหวัด 10.ผู้อำนวยการสถานีที่ดินจังหวัด 11.ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 12.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 13.เกษตรจังหวัด 14.ปศุสัตว์จังหวัด 15.ประมงจังหวัด 16.พัฒนาการจังหวัด 17.ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองโนนสัง 18.พาณิชย์จังหวัด 19.ท้องถิ่นจังหวัด 20.หัวหน้าตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด 21.หัวหน้าสำนักงานจังหวัด 22.เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด 23.สหกรณ์จังหวัด 24.ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานจังหวัด 25.หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน สนง.ที่ดินจังหวัด 26.ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สนง.สหกรณ์จังหวัด

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1