:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง สรุปผลการประชุมติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ
วัน เวลา ส่ง 11 ก.พ. 256215:25:11
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว2057
1. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
2. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
3. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
4. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
5. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
6. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
7. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
8. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
9. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
10. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
11. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
12. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู
13. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
14. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู
15. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
16. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
17. นายอำเภอทุกอำเภอ


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3  ดาวน์โหลดไฟล์ที่4