:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การดำเนินการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Payment)ผ่านเครื่อง EDC และQR Code
วัน เวลา ส่ง 12 ก.พ. 256209:32:58
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๐๓/ว ๐๒๙๗ ลว. ๑๒ ก.พ. ๒๕๖๒
หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1