:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานข้อมูลการใช้พลังงาน
วัน เวลา ส่ง 31 พ.ค. 256210:16:31
จาก สนง.พลังงานจังหวัด
ที่ นภ0015/ว1867
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู
สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองหนองบัวลำภู
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบุญเรือง
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสัง
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานากลาง
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาวัง
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณคูหา
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
ส.ป.ก. หนองบัวลำภู
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
สปส.จ.หนองบัวลำภู
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองบัวลำภู
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
ที่ทำการปกครองอำเภอศรีบุญเรือง
ที่ทำการปกครองโนนสัง
ที่ทำการปกครองอำเภอนากลาง
ที่ทำการปกครองอำเภอสุวรรณคูหา
ที่ทำการปกครองอำเภอนาวัง


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2