:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การจัดทำโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เพื่อขอรับการสนับสนุน งบประมาณประจำปีง
วัน เวลา ส่ง 31 พ.ค. 256210:20:23
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว7772
1. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
2. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
3. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
4. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
5. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
6. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
7. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
8. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
9. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
10. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
11. ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้หนองบัวลำภู
12. ปฎิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
13. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
14. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองบัวลำภู เขต 1
15. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองบัวลำภู เขต 2
16. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
17. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู
18. ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู
29. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
20. ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดหนองบัวลำภู
21. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเก้า – ภูพานคำ


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3