:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับอนุอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE
วัน เวลา ส่ง 04 มิ.ย. 256210:32:27
จาก สนง.สาธารณสุขจังหวัด
ที่ นภ0032/7970
1.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
2.ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
3.แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
4.จัดการงานจังหวัดหนองบัวลำภู
5.ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู
6.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
7.พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
8.นายอำเภอนากลาง
9.ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู
10.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู
11.ผู้อำนวยการสำนักงานศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
12.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1