:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการกำกับดูแลด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำหรับผู้บริหารส่วนราชการและโครงการจัดท
วัน เวลา ส่ง 04 มิ.ย. 256218:23:35
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๐๓/๘๐๒๖ ลว. ๔ มิ.ย. ๒๕๖๒
เรียน หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1