:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
วัน เวลา ส่ง 05 มิ.ย. 256209:57:44
จาก สนจ.(ศูนย์ดำรงธรรมฯ)
ที่ นภ 0017.1/ว7963
หัวหน้าส่วนราชการ/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู/นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู และนายอำเภอทุกอำเภอ


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1