:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระ
วัน เวลา ส่ง 06 มิ.ย. 256211:19:39
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว7950
1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
3. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
4. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
5. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
6. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู
7. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
8. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
9. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
10. ผู้อำนวยการโครงการชลประธานหนองบัวลำภู
11. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
12. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
13. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
14. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู
15. ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู
16. ป่าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู
17. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
18. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
19. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเก้า – ภูพานคำ
20. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน
21. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
22. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
23. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
24. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
25. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
26. สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู
27. หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
28. ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดหนองบัวลำภู
29. นายอำเภอทุกอำเภอ
30. นายจักรพงษ์ โสนะแสง (ปราชญ์ชาวบ้าน)
31. นายประใส เศรษฐกุญชร (ปราชญ์ชาวบ้าน)


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1