:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2562
วัน เวลา ส่ง 06 มิ.ย. 256214:41:43
จาก สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)
ที่ นภ 0017.2/ว 8155
1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู
2. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู
3. จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู
4. ผู้อำนวยการพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
5. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
6. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
7. สรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู
8. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู
9. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
10. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
11. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู
12. สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู
13. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
14. ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู
15. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
16. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู
17. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
18. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู
19. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3