:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้กระดานไวท์บอร์ดแบบขาตั้ง
วัน เวลา ส่ง 06 มิ.ย. 256214:54:27
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๐๓/๐๗๘๙ ลว. ๖ มิ.ย. ๒๕๖๒
เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1