:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒
วัน เวลา ส่ง 06 มิ.ย. 256216:09:28
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๐๓/ว ๐๗๘๖ ลว. ๕ มิ.ย. ๒๕๖๒
ส่วนราชการทุกส่วนราชการ

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1