:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงิน
วัน เวลา ส่ง 06 มิ.ย. 256216:13:26
จาก สนง.คลังจังหวัด
ที่ นภ ๐๐๐๓/ว ๐๗๘๗ ลว. ๕ มิ.ย. ๒๕๖๒
ส่วนราชการทุกส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง

   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1